REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
KAMART EXPRESS


§ 1
Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę KAMART EXPRESS. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników KAMART EXPRESS oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.
 

§ 2
KAMART EXPRESS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom.
 

§ 3
Usługa świadczona przez firmę KAMART EXPRESS polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich  podwykonawców. KAMART EXPRESS świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób, na który posiada odpowiednią Licencję.

§ 4
Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.kamart-express.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.
 

§ 5
 
W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez odbiorcę/nadawcę na ich koszt. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.


§ 6
 
Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu KAMART EXPRESS lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie KAMART EXPRESS przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.
 

§ 7
Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 

§ 8
Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn.     być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. KAMART EXPRESS nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.
 

§ 9
 
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 10
Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.
 

§ 11
Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:
- Artykuły akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe, itp.).

- Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
- Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych  warunków przewozu
- Rośliny żywe i zwierzęta
- Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
- Dzieła sztuki, antyki
- Kamienie i metale szlachetne
- Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
- Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i
  urządzeń transportowych

- Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały   
  łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję

- Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
- Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
 
§ 12.
 
KAMART EXPRESS  nie przyjmuje do obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.
 

§ 13.
 
Firma KAMART EXPRESS nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez KAMART EXPRESS lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.
 

§ 14.
 
W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie KAMART EXPRESS T z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 

§  15.
 
Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres  ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.
 
§ 16.
 
KAMART EXPRESS lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.
 
§ 17.
 
Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

§ 18.
 
Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.
 

§ 19.
 
Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

§ 20.
 
Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie KAMART EXPRESS wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

§ 21.
 
KAMART EXPRESS  ponosi odpowiedzialność za ewentualne zawinione zagubienie przesyłki, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy rzeczywistej wartości.

 
KAMART EXPRESS zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta, uszkodzenie lawety, uszkodzenie przyczepy) lub z powodów ekonomicznych (niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

§ 22.
 
KAMART EXPRESS  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.

 
 
§ 23.
 
KAMART EXPRESS  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli: 
A. przesyłka została  źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości
    odbiorcy);

B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi;
 
KAMART EXPRESS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one w sposób nieprzewidziany oraz niecelowy (awaria auta, wypadek, kontrole).

§ 24.
 
Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

§  25.
 
W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową na adres biuro@kamart-express.pl. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji.
 
Wszelkie uwagi, skargi, roszczenia, dyspozycje należy kierować drogą mailową na adres biuro@kamart-express.pl - będą one niezwłocznie rozpatrywane.

§ 26.
 
Reklamacja musi zawierać:
A. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego; 
B. tytuł reklamacji; 
C. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu,
    paragony, faktury); 

D. kopię listu przewozowego;
 

§ 27.
 
Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 

§ 28.
 
W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji KAMART EXPRESS powiadamia reklamującego drogą e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

§ 29.
KAMART EXPRESS  chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 

 § 30.
 
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez KAMART EXPRESS oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 
§ 31.
Przewóz osób:
Z przewozu może skorzystać każdy kto posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. W cenę przejazdu wliczony jest bagaż w postaci dwóch toreb podróżnych oraz bagaż podręczny. Bagaż dodatkowy oraz inne rzeczy zabierany w ramach wolnego miejsca, za opłatą ustaloną przez kierowcę. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek zostają usunięte z pojazdu bez prawa do zwrotu kosztów przejazdu. Kierowcy pojazdu mogą również odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu w pojeździe oraz uciążliwych dla innych pasażerów.
 

§ 32.
Postanowienia końcowe :
A.Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
B.Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy lub
   zamówieniem przejazdu.

C.Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.

 

PAMIĘTAJ!
KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE.
W PACZKACH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, TYTONIU ORAZ INNYCH WYROBÓW OBJĘTYCH AKCYZĄ.
PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.